Marketingová strategie Českých aerolinií, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie Českých aerolinií, a.s.
Autor práce:
Juriš, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Borková, Jiřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií Českých aerolinií, a.s. Hlavním cílem práce je představit současnou marketingovou strategii Českých aerolinií, a.s., poukázat na její klady a zápory a předložit náměty na její zefektivnění. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována marketingu v obecné rovině a představuje teoretické východisko pro další části. Ve druhé kapitole je provedena aplikace marketingové mixu a situační analýzy na společnost. Třetí kapitolu představuje vlastní dotazníkové šetření. Čtvrtá kapitola obsahuje autorova doporučení k optimalizaci marketingové strategie Českých aerolinií, a.s. na základě získaných dat.
Klíčová slova:
Marketingový mix; České aerolinie; Marketingová strategie; Marketing; Marketingový výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2019
Datum podání práce:
31. 3. 2020
Datum obhajoby:
27.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70049_jurp02.pdf [2,39 MB]
Oponentura:
65757_Borková.pdf [62,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
70049_postler.pdf [64,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70049/podrobnosti