Posouzení marketingové strategie společnosti DEK

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Posouzení marketingové strategie společnosti DEK
Autor práce:
Lomozová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Drozen, František
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením marketingové strategie společnosti DEK. Jedná se o českou stavební společnost, která poskytuje dodávky materiálů a služeb ve stavebnictví a stavební materiály rovněž vyrábí. Cílem bakalářské práce je posoudit nynější marketingovou strategii společnosti a navrhnout doporučení pro zlepšení současného stavu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen pojem marketing a s ním související marketingová strategie. Dále jsou rozebrány složky marketingového mixu a marketingové prostředí s některými analýzami, kterých se v marketingu využívá. Praktická část se zprvu věnuje popisu společnosti a následně posuzuje její marketingový mix. Několik analýz zmíněných v teoretické části je poté aplikováno na příkladu společnosti. V závěru práce jsou předloženy náměty ke zlepšení vycházející ze zjištěných informací během zpracovávání praktické části práce.
Klíčová slova:
marketing; DEK; marketingový mix; marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70408_lomp01.pdf [1,09 MB]
Oponentura:
66205_kheler.pdf [61,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
70408_drozen.pdf [62,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70408/podrobnosti