Strategie společnosti Dermacol a.s. na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie společnosti Dermacol a.s. na českém trhu
Autor práce:
Hrušková, Simona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá strategií společnosti Dermacol na českém trhu. Cílem je vyhodnotit její současnou strategii a poskytnout strategická doporučení s ohledem na vnější a vnitřní prostředí společnosti.Jádrem této práce je strategická analýza, která pomocí PEST analýzy zkoumá obecné prostředí firmy, za použití Porterova modelu vyhodnocuje oborové prostředí a analýza interních podnikových faktorů posuzuje vnitřní situaci společnosti. Poznatky získané těmito metodami bilancuje SWOT analýza.Strategická analýza odhalila, že společnost Dermacol a.s. uplatňuje strategii výrobkové diferenciace a internacionalizace s využitím přímého exportu.Doporučení plynou ze zjištění převahy silných stránek nad slabými a hrozeb nad příležitostmi. Společnost by měla pokračovat v diverzifikaci a více diferenciovat své produkty a služby.
Klíčová slova:
Strategické řízení; Korporátní strategie; SWOT analýza; Obchodní strategie; PEST analýza; Porterův model pěti sil; Interní podnikové faktory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 8. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70259_hrus02.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
65768_odehnalj.pdf [61,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
70259_cimler.pdf [60,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70259/podrobnosti