Analýza vztahu mezi CSR a ekonomickou efektivností zdravotnických zařízení

Název práce: Analýza vztahu mezi CSR a ekonomickou efektivností zdravotnických zařízení
Autor(ka) práce: Heilandová, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních letech je intenzivně zkoumán vztah společenské odpovědnosti organizací a ekonomické efektivnosti. Koncept společenské odpovědnosti se navíc rozšířil i do organizací, kde se původně nevyskytoval a ani společností nebyl očekáván. A proto se diplomová práce zaměřuje na výše zmíněné skutečnosti. Cílem práce je zmapovat, nakolik se zdravotnická zařízení v České republice aktivně věnují problematice společenské odpovědnosti organizací s rozlišením na ziskově a neziskově orientované. Dalším cílem je analyzovat vztah mezi společenskou odpovědností organizací a ekonomickou efektivností zdravotnických zařízení. Teoretická část práce je věnována konceptu společenské odpovědnosti, jejímž prostřednictvím je možné působit na ekonomickou efektivnost. Další kapitola je pak zaměřena na ekonomickou efektivnost a nástroje, kterými ji lze hodnotit. V závěru teoretické části je představena současná situace zdravotnictví v České republice a zdravotnická zařízení, především nemocnice. Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že nemocniční zařízení se ve většině případů konceptem společenské odpovědnosti organizací nezabývají, ale široce implementují aktivity, jež svojí podstatou koncept naplňují. Současně se také ukázalo, že implementací konceptu získávají nemocnice celou řadu přínosů. Tyto přínosy jsou nejen charakteru finančního, ale i nefinančního. Zjištěnými přínosy nefinančního charakteru byly pak především eliminace komplikací a chyb, menší počet soudních sporů, vyšší spokojenost pacientů i zaměstnanců, udržení fluktuace na únosné hranici či získání pozitivního mediálního obrazu.
Klíčová slova: nemocnice; ekonomická efektivnost; zdravotnická zařízení; společenská odpovědnost organizací
Název práce: Analysis of the relationship between corporate social responsibility and the economic efficiency of healthcare facilities
Autor(ka) práce: Heilandová, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
During the past several years, the relationship between corporate social responsibility and economic efficiency has been intensively studied. Furthermore, the concept of corporate social responsibility has spread to organisations where it had not been before and hadn’t been expected. That is why my thesis focuses on the aforementioned facts. The aim of this work is to map out the extent to which healthcare facilities in the Czech Republic actively participate in resolving the question of corporate social responsibility while also distinguishing between for-profit and non-profit organisations. Another objective of my work is to analyse the relationship between corporate social responsibility and the economic efficiency of these healthcare facilities. The theoretical part is dedicated to the concept of corporate social responsibility, through which it is possible to affect economic efficiency. The next chapter focuses on economic efficiency and the tools that are able to measure it. The conclusion to the theoretical part presents the current state of affairs regarding the healthcare system in the Czech Republic and its facilities, namely hospitals. The research showed that the majority of hospitals are not involved in the CSR concept but widely apply its principle activities, thus indirectly fulfilling it. It has also been observed that the concept implementation produced many benefits for these hospitals. These benefits are both in the form of financial and non-financial gains. The non-financial gains were above all the elimination of complications and errors, a decrease in the number of court cases, the increased satisfaction of patients and employees, maintaining turnover on an acceptable level and creating a positive image in the media.
Klíčová slova: economic efficiency; healthcare facilities; hospitals; corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2018
Datum podání práce: 22. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67543/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: