Mikrosvět spotřebitele: Využití hudebních preferencí spotřebitele v marketingové komunikaci

Název práce: Mikrosvět spotřebitele: Využití hudebních preferencí spotřebitele v marketingové komunikaci
Autor(ka) práce: Pancíř, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je využití hudby v reklamě a její působení na spotřebitele. Cílem práce je nalézt odpovědi na tyto otázky: Pokud bychom byli schopni zjistit pomocí hudebních preferencí osobnostní rysy, dá se pak u produktů zaměřených na jednotlivé osobnostní typy zvolit i ideální audio složka? Je možné pouze pomocí playlistu jedince v jeho mobilním telefonu vybrat vhodné produkty a doporučit mu je ke koupi? Dají se hudební preference využít při tvorbě reklamy? Teoretická část nabízí literární rešerši zdrojů zabývajících se hudbou, hudební psychologií, audio složkou v reklamě a spotřebitelským chováním obecně. Praktická část představuje experimentální výzkum a jeho zjištění. Práce ve svém závěru potvrzuje důležitost osobnostních typů, určených dle hudebních preferencí, a naznačuje možné směřování dalšího výzkumu této problematiky.
Klíčová slova: reklama; spotřebitel; marekting; targeting; hudba; hudební preference
Název práce: Consumer microworld: Usage of consumer’s musical preferences in marketing communication
Autor(ka) práce: Pancíř, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theme of this seminar paper is usage of music in commercials and its influence on consumers. Goal of this seminar paper is to find answers on these questions: If we can determine personal traits using musical preferences then can the ideal audio component be chosen for products focused on personality types? Is it possible only with the help of an individual's playlist in his mobile phone to select suitable products and recommend them for purchase? Can music preferences be used in the process of creating commercial? The theoretical part of this seminar paper offers literary research of sources focused on music, music psychology, audio component in commercials and consumer behaviour in general. The practical part presents experimental research and its findings. In its conclusion, the seminar paper confirms the importance of personality types, determined according to musical preferences and possible direction of further research on this issue.
Klíčová slova: consumer; musical preferences; targeting; music; commercial; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70471/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: