Jednotná klasifikace a kvalita služeb ubytovacích zařízení

Název práce: Jednotná klasifikace a kvalita služeb ubytovacích zařízení
Autor(ka) práce: Blahoutová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kvality služeb v cestovních ruchu a jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení. V současné době je pro klasifikaci ubytovacích zařízení v České republice využívána metodika Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, která byla sestavena na základě spolupráce Asociace hotelů a restaurací České republiky a České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Cílem této bakalářské práce je prokázat odlišnost mezi hodnocením ubytovacích zařízení pomocí jednotné klasifikace a hodnocením hostů. K dosažení cíle je využívána komparace dat, která byla sbírána z cestovatelských portálů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V praktické části dochází k všeobecné charakteristice služeb a dále k bližšímu seznámení se službami ubytovacími, především pak s oborem hotelnictví. Teoretická část dále informuje o Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky, o její metodice a procesu samotné certifikace. V první kapitole teoretické části probíhá komparace principů hodnocení na dvou vybraných recenzních portálech, druhá kapitola poskytuje rozbor online recenzí. Výsledky výzkumu prokazují, že zatímco jednotná klasifikace hodnotí ubytovací zařízení na základě technické vybavenosti, hosté se ve svém hodnocení soustřeďují na spokojenost se službami.
Klíčová slova: hotel; recenze; HotelStars; kvalita; služby; jednotná klasifikace
Název práce: Uniform Hotel Classification and Quality of Accommodation Services
Autor(ka) práce: Blahoutová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on quality of accommodation services and hotel classification. Currently use the Czech Republic Official Uniform Classification of Accommodation Facilities, which was created based on cooperation of the Czech Association of Hotels and Restaurants with the Czech Tourist Authority - Czechtourism. The aim of this bachelor thesis is to show differences between the rating, which provides uniform classification and online guest reviews. The comparison of the data collected on the travel portals is used to prove the difference in rating. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part provides general information about accommodation services, hotel sector and Official Uniform Classification of Accommodation Facilities. The practical part consists of comparison of rating systems on two travel portals and provides an analysis of online reviews. The results of the research show that while the uniform classification rates the accommodation facility based on technical equipment, the guests focus on the satisfaction with the services.
Klíčová slova: hotel; HotelStars; hotel classification; services; reviews; quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 25. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: