On-line nakupování potravin na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
On-line nakupování potravin na českém trhu
Autor práce:
Rosenbergová, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je dynamicky se rozvíjející odvětví e-commerce – on-line nakupování potravin. V úvodní kapitole je popsáno 7 portálů, které u nás poskytují službu nákupu potravin na internetu. V druhé části je definován marketing a jeho nástroje – podnikové koncepce a marketingový mix 4P a 4C. V podkapitole o marketingové komunikaci je popsán komunikační mix a určen první cíl práce – analyzovat marketingovou komunikaci portálů. Vzhledem k tomu, že většina uvedených portálů podniká pouze na internetu, probíhá marketingová komunikace zejména v on-line prostředí. Druhý cíl práce je analýza postojů současných a potenciálních zákazníků e-shopů s potravinami. K dosažení cíle byl využit dotazník. Výsledky tohoto šetření jsou obsahem závěrečné části práce.
Klíčová slova:
marketing na internetu; marketingová komunikace; e-commerce; on-line nakupování potravin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70344_rose02.pdf [3,45 MB]
Oponentura:
65743_sadt00.pdf [62,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
70344_cimler.pdf [61,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70344/podrobnosti