Úspěšná strategie PPC reklamy a reklamy na sociálních sítích v platformách Facebook a Google

Název práce: Úspěšná strategie PPC reklamy a reklamy na sociálních sítích v platformách Facebook a Google
Autor(ka) práce: Kossakowski, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Foret, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je nalezení úspěšné strategie PPC reklamy a reklamy na sociálních sítích v platformách Facebook a Google. Kampaň bude nastavena pro elektronický obchod zabývající se prodejem vybavení na outdoorové sporty a aktivity. Konkrétně bude kampaň, na základě přání majitele obchodu, zaměřena na kategorii jízdních kol. Nasta-vení proběhne s využitím teoretických znalostí získaných z dostupných zdrojů. Výkon a efektivita jednotlivých reklam budou analyzovány průběžně. Na základě průběžné ana-lýzy budou přijímána příslušná opatření. Po konci kampaně proběhne také celkové zhodnocení a závěrečná analýza všech nasbíraných dat. Na základě této analýzy budou vytvořena doporučení pro budoucí nastavení obdobné kampaně.
Klíčová slova: Digitální reklama; PPC; sociální sítě; strategie
Název práce: Successful strategy of PPC ads and Social Ads in the Facebook and Google platforms
Autor(ka) práce: Kossakowski, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Foret, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of thisthesis is to find a successful strategy of PPC ads and Social Ads in Facebook andGoogle platforms. The campaign will be set up for e-shop with a focus on sellingoutdoor sports and activities equipment. Specifically, it will focus on thecategory of bicycles, as the owner of the shop wished. To set up the campaign,I will use the knowledge gained from available sources. The performance and effectivenessof every single ad will be analyzed continuously. Based on this analysis, Iwill make changes throughout the whole campaign. After the campaign, I willfurther analyze the data and make a final thorough analysis of all datagathered. Based on this analysis, I will make recommendations for any futurecampaigns.
Klíčová slova: digital advertising; ppc; social networks; strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 1. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65824/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: