Online nakupování potravin na vybraných českých e-shopech

Název práce: Online nakupování potravin na vybraných českých e-shopech
Autor(ka) práce: Popova, Vasilisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce seznámí čtenáře se základním pojmy jako jsou e-commerce a e-business. Zmíněny jsou též výhody a nevýhody e-commerce a jehož základní klasifikace. Dále je popsána aktuální dynamika trhu e-commerce v České republice a v neposlední řadě je vysvětlen mystery shopping jako jedna z metod marketingového výzkumu. Praktická část mapuje a vyhodnocuje úroveň poskytovaných služeb tří českých potravinových e-shopů formou opakovaného mystery shoppingu. Na základě získaných dat z výzkumu jsou v závěru prezentována doporučení jednotlivým e-shopům s cílem zlepšit kvalitu služeb pro stávající i potenciální zákazníky.
Klíčová slova: marketingový výzkum; mystery shopping; on-line nakupování potravin; e-commerce
Název práce: Online grocery shopping on selected Czech e-shops
Autor(ka) práce: Popova, Vasilisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part introduces the reader to basic concepts such as e-commerce and e-business. There are also mentioned the advantages and disadvantages of e-commerce and its basic classification. Furthermore, the current dynamics of the e-commerce market in the Czech Republic are described, and, last but not least, mystery shopping is explained as one of the methods of marketing research. The practical part maps and evaluates the level of provided services of three Czech grocery e-shops in the form of repeated mystery shopping. Based on the data obtained from the research, recommendations for individual e-shops are presented in the end to improve the quality of services for existing and potential customers.
Klíčová slova: marketing research; e-business; e-commerce; mystery shopping ; on-line grocery shopping

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 20. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70400/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: