Finanční tlak jako moderátor vlivu finančních incentiv na pracovní motivaci nebo výkonnost

Název práce: Finanční tlak jako moderátor vlivu finančních incentiv na pracovní motivaci nebo výkonnost
Autor(ka) práce: Trčka, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Výzkumná práce má záměr vyhodnotit míru citlivosti zaměstnanců na finanční incentiva v závislosti na finančním tlaku. Finanční incentiva jsou používána ke zvýšení výkonu zaměstnanců. Nicméně, chybějící výzkum zkoumající efekt finančních incentiv na zaměstnance se srážkami ze mzdy poukazuje na dosavadní neznalost problematiky. Možným následkem očekávání, které není doprovázeno reálnou odezvou, je neefektivní alokace finančního kapitálu společností. Na vzorku (n = 9046) moderovaný regresní model potvrdil (p <0,001) vliv finančního tlaku jako moderátoru finančních incentiv. Finanční tlak ve formě nepřednostní srážky ze mzdy pozitivně moderuje vztah finančního incentivu a výkonu, zatímco finanční tlak ve formě přednostní srážky ze mzdy moderuje vztah negativně. Práce podává náhled na komplexitu finančních incentiv v novém, doposud neprobádaném směru, a je svými zjištěními vhodná k využití v českém, ale i zahraničním trhu lidských zdrojů.
Klíčová slova: motivace; exekuce; finanční incentiva; zadluženost; finanční tlak
Název práce: Financial pressure as a moderator of the influence of financial incentives on work motivation or performance
Autor(ka) práce: Trčka, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Petrů, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The research work aims to evaluate the degree of sensitivity of employees to financial incentives depending on financial pressure. Financial incentives are used to increase the effectivity of employees. Nevertheless, the lack of research investigating the effect on employees with attachment of earnings points to a lack of knowledge of this issue to date. A possible consequence of expectations that is not accompanied by a factual response, is the inefficient allocation of financial capital of companies. On the sample (n = 9046) the moderated regression model confirmed (p <0.001) the influence of financial pressure as a moderator of financial incentives. Financial pressure in the form of a non-preferential attachment of earnings positively moderates the relationship between financial incentive and performance, while financial pressure in the form of a preferential attachment of earnings moderates the relationship negatively. The thesis gives an insight into the complexity of financial incentives in a new, yet unexplored, direction and its findings are suitable for both, the Czech, and foreign human resources market.
Klíčová slova: financial incentives; financial pressure; indebtedness; motivation; execution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 8. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69515/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: