Profesní a rodinný život žen ve vedoucích pozicích

Název práce: Profesní a rodinný život žen ve vedoucích pozicích
Autor(ka) práce: Foglová, Leona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Králová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je vzájemné prolínání oblastí práce a osobního života u žen ve vedoucích pozicích. Prostřednictvím literární rešerše je čtenář seznámen nejen s manažerskou rolí, ale také s ostatními rolemi, které ženy v běžném životě zastávají. Dále je detailně vymezen koncept harmonizace práce a osobního života neboli work-life balance. Práce přibližuje teorii rolového konfliktu, kterému ženy manažerky čelí, ale také prezentuje teorii work-family enrichment (obohacování mezi rolemi), která ukazuje, jak si práce a rodina mohou vzájemně prospívat. Cílem diplomové práce je zaměřit se na pozitivní dopady vzájemného působení těchto dvou nedílných součástí života každé ženy. Záměrem práce je zdůraznit, že zastávání více rolí nemusí vést pouze ke konfliktu. Výstupem této diplomové práce je prezentace výsledků analýzy dat a ověření stanovených hypotéz.
Klíčová slova: role ženy; konflikt rolí; harmonizace; ženy ve vedení; work-life balance; work-family enrichment
Název práce: Career and family life of women in leadership positions
Autor(ka) práce: Foglová, Leona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Králová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is the intersection of work and family life of women working in a managerial positions. The theoretical part focuses on the role of women in society, on the managerial role and on concepts related to work-life balance. The thesis also deals with a theory of role conflict and a theory of work-family enrichment. The aim of this thesis is to focus on the positive side of the work-family interface and the purpose is to highlight that multiple roles may not lead to conflict. The practical part is based on quantitative research method. In conclusion of the thesis is a presentation of results of data analysis and there is a verification of stated hypothesis.
Klíčová slova: Work-Family Enrichment; Women in Leadership; Women’s Role; Role Conflict; Work-Life Balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 8. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: