Strategická analýza společnosti Pivo Hostivar, a.s

Název práce: Strategická analýza společnosti Pivo Hostivar, a.s
Autor(ka) práce: Kulík, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu pivovaru Hostivar. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické se vyskytuje přehled konceptů a metod strategické analýzy, v části praktické následuje využití těchto metod na podniku Pivo Hostivar, a.s. Externí faktory byly vypracovány těmito metodami: PESTLE analýza, Charakteristika odvětví, Analýza konkurence, Mapa konkurenčních sil a Porterův model pěti sil. Naopak interní analýza obsahuje tyto metody: Vnitřní zdroje firmy, VRIO analýza, Finanční analýza, Hodnototvorný řetězec a Portfolio analýza. Na konci je provedena syntéza pomocí SWOT analýzy. V závěru práce budou shrnuty zjištěné informace z předešlých kapitol praktické části a budou vypracována doporučení pro tuto společnost.
Klíčová slova: strategická analýza; vnitřní a vnější faktory; SWOT analýza; pivovar Hostivar
Název práce: Strategic analysis of the company Pivo Hostivar, a.s
Autor(ka) práce: Kulík, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is a strategic analysis of the brewery Hostivar. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is an outline of concepts and methods of strategic analysis, in the practical part these methods are used on the company Pivo Hostivar a.s. The external factors were composed with these methods: PESTLE analysis, Description of the field, Competition analysis, the Map of the competition forces and Porter´s five forces. On the contrary the internal analysis contains these methods: Internal sources of the company, VRIO analysis, Financial analysis, Value chain and Portfolio analysis. Synthesis is made using SWOT analysis. In the end of the theses information from previous chapters of the practical part will be summarized and also strategic recommendations will be made for this company.
Klíčová slova: brewery Hostivar ; strategic analysis; internal and external factors; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 2. 5. 2020
Datum obhajoby: 19. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: