Životní cyklus dodávky automatizace procesů pomocí softwarové robotizace

Název práce: Životní cyklus dodávky automatizace procesů pomocí softwarové robotizace
Autor(ka) práce: Mádl, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Šamánek, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na technologii robotické procesní automatizace, zkráceně RPA, a předkládá návrh zlepšení životního cyklu její implementace. V teoretické části práce je objasněn pojem proces a jeho vazba na process mining. Dále jsou popsány technologie RPA, její původ, výhody, dopady na společnost i možnosti jejího využití. Následně jsou identifikovány kroky, jejichž provedení je nezbytné před implementováním procesní robotizace. Praktická část práce je rozdělena do dvou kroků. V prvním kroku jsou porovnány RPA platformy dostupné na trhu dle předem definovaných kritérií. Ve druhém kroku je samotný návrh automatizovaného životního cyklu implementace procesní robotizace s využitím platforem UltimateSuite a UltimateRPA.
Klíčová slova: process mining; UltimateRPA; Automation Anywhere; Blue Prism; UiPath; RPA; Robotic Process Automation; UltimateSuite
Název práce: Delivery cycle of process automation using robotic process automation technology
Autor(ka) práce: Mádl, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Šamánek, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Presented diploma thesis focuse on the robotic process automation technology, abbreviated RPA, and presents a proposal to enhance of RPA implementation lifecycle. The teoretical part of the thesis clarifies the concept of process and its relationship to process mining. After that the RPA technology, its origin, benefits, impact on society and the possibilities of its use are desribed. Subsequently are identified steps which are necessary before start of the process robotization. The practical part of the work is divided into two steps. In the first step, the RPA platforms available on the market are compared according to predefined criteria. In the second step, an automated life cycle of process robotization implementation using the UltimateSuite and UltimateRPA platforms is designed.
Klíčová slova: UltimateSuite; Robotic Process Automation; Automation Anywhere; Blue Prism; UltimateRPA; RPA; process mining; UiPath

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: