Systém péče o zaměstnance a jejich spokojenost s benefity v podniku SWIETELSKY Rail CZ s.r.o

Název práce: Systém péče o zaměstnance a jejich spokojenost s benefity v podniku SWIETELSKY Rail CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Dvořáková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Mýtna, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spokojenost zaměstnanců s benefity a systémem péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Práce se bude skládat ze dvou částí. V rámci teoretické práce budou vymezeny základní rámce zkoumané problematiky v oblasti benefitů a péče o zaměstnance. Praktická část bude zahrnovat dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vybraného podniku, zpracování výstupů a návrh opatření na zlepšení vymezené oblasti. Na závěr jsou identifikovány slabé a silné stránky podniku, které budou vést k návrhu na zlepšení v dané problematice u výše zmíněné firmy.
Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity; Zaměstnanci; Spokojenost; Péče o zaměstnance; Lidské zdroje
Název práce: The system of care for employees and employee benefits in company SWIETELSKY Rail CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Dvořáková, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Mýtna, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aspects of the bachelor thesis are the analysis of employee satisfaction with benefits and care of employees in a selected company. This bachelor thesis consists of two parts. In theoretical part, basic terms are defined on the basis of literature, which are related to employee benefits and care for employees. In practical part will include a questionnaire survey among employees of the selected company, processing of outputs and proposal of measures to improve the reserved area. Finally, the weaknesses and strengths of the company are identified and will be available to suggest for improvement in the problems of the above was mentioned company.
Klíčová slova: Employee benefits; Care for employees; Satisfaction; Human resources; Employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2019
Datum podání práce: 6. 5. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: