Podnikatelský plán pro společnost JEZ&SPI

Název práce: Podnikatelský plán pro společnost JEZ&SPI
Autor(ka) práce: Smolíková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Dvouletý, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán pro otevření nového designového hotelu se systémem self check-in/out společnosti JEZ&SPI ve městě Sušice a přesvědčit se tak o realizovatelnosti projektu a návratnosti vložených investic. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů podnik, podnikání a podnikatel a následně je přiblížen účel a struktura podnikatelského plánu. Druhá, metodologická část, zahrnuje výzkum metodou Focus Group. Praktická část je věnovaná tvorbě podnikatelského plánu včetně představení produktu, analýzy konkurence a rizik, marketingového a finančního plánu. Práce došla k závěru, že projekt je realizovatelný.
Klíčová slova: hotel; podnikání; self check-in/out
Název práce: Business plan for company JEZ&SPI
Autor(ka) práce: Smolíková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Dvouletý, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to develop a business plan for the opening of a new design hotel belonging to the company JEZ & SPI in the city of Sušice with a self check-in/out system in order to verify the feasibility of the project and return on investment. The work is divided into three parts. The first part is focused on explaining the basic concepts of the enterprise, business practices and entrepreneur; the purpose and structure of the business plan is also introduced/explained. The second part is methodological and includes research using the Focus Group method. The practical part is devoted to the creation of a business plan, including the presentation of the product, analysis of the competition and risks of the, marketing and financial plan. The thesis concluded that the project is feasible.
Klíčová slova: hotel; business; self check-in/out

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2019
Datum podání práce: 8. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: