Model-driven development a jeho využití při vývoji velkých informačních systémů

Název práce: Model driven development and its use in the development of large information systems
Autor(ka) práce: Barchánková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Smolníková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive description of Model-driven development and analyse its approaches, practices and available tools with focus on server-based applications of large information systems. The first part of this study shall cover the definitions of the methodology, its principles, best practices, and analyse the possible benefits or disadvantages of this approach. It will also capture the current situation on the market with commercial MDD tools. Second part contains an analysis and description of the Metasystem application: a non-commercial MDD tool developed by Czech IT company, which is used for modelling and development of large information systems. The thesis provides a comparison between the mentioned tool and one of the most commonly used application – Sparks’s Enterprise Architect with one main question: Would Metasystem be commercially competitive on current market? In the latter part, the thesis focuses on an analysis and design of possible enhancements in the functionality of the tool.
Klíčová slova: model-driven development; modelling; software development; information technology
Název práce: Model-driven development a jeho využití při vývoji velkých informačních systémů
Autor(ka) práce: Barchánková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Smolníková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je podat srozumitelný popis přístupů, praktik a dostupných nástrojů k vývoji řízenému modely (častěji anglicky “model-driven development”) se zaměřením na serverové aplikace robustních informačních systémů. První část práce se soustředí na definice metodologie, její principy, nejlepší praktiky a analyzuje možné výhody či nevýhody tohoto přístupu. Zároveň zachycuje aktuální situaci na trhu s nástroji pro MDD. Druhá část obsahuje analýzu a popis aplikace Metasystem: nekomerčního nástroje vyvíjeného v dále zmíněné české IT společnosti, který se využívá k modelování a vývoji robustních informačních systémů. Práce porovnává zmíněný nástroj s jedním z nejčastěji využívaných komerčních nástrojů pro MDD – aplikací Enterprise Architect s cílem zodpovědět, zda by byl Metasystem konkurence schopný na trhu. Poslední část práce je zaměřena na návrh a analýzu rozšiřující funkcionality do této aplikace.
Klíčová slova: vývoj software; informační technologie; model-driven development; modelování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2020
Datum obhajoby: 24. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71974/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: