Analýza cloudových platforem se zaměřením na automatizované strojové učení

Název práce: Analýza cloudových platforem se zaměřením na automatizované strojové učení
Autor(ka) práce: Kuska, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chudán, David
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je porovnání vybraných cloudových platforem se zaměřením na automatizované strojové učení. Práce postupuje od historie strojového učení, vysvětlení pojmu automatizované strojové učení přes popis vybraných platforem. V praktické části jsou vybrané služby porovnány na základě dosažených výsledků modelů automatizovaného strojového učení s modely od odborníků. V závěru práce jsou shrnuty silné a slabé stránky analyzovaných platforem a také doporučení, které platformy jsou nejvhodnější pro uživatele, kteří nemají znalosti programování.
Klíčová slova: automatizované strojové učení; MLaaS; AutoML; BigML; H2O.ai Driverless AI; Google Cloud; IBM Watson Studio; Microsoft Azure Machine Learning Studio
Název práce: Analysis of cloud platforms with a focus on automated machine learning
Autor(ka) práce: Kuska, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chudán, David
Oponenti práce: Kliegr, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is a comparison of selected cloud platforms supporting automated machine learning. The thesis advances from the history of machine learning, explanation of the concept of automated machine learning and other related terms through the description of chosen platforms. In the practical part the platforms are compared based on the results of the automated machine learning models with experts’ models. At the end of the thesis, the strengths and weaknesses of the analysed platforms are summarized, as well as recommendations on which platforms are most suitable for users who do not have programming knowledge.
Klíčová slova: H2O.ai Driverless AI; Microsoft Azure Machine Learning Studio; AutoML; BigML; Google Cloud; automated machine learning; IBM Watson Studio; MLaaS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: