Analýza elektronické preskripce v České republice a návrh pro zlepšení eReceptu z pohledu lékaře a pacienta

Název práce: Analýza elektronické preskripce v České republice a návrh pro zlepšení eReceptu z pohledu lékaře a pacienta
Autor(ka) práce: Hajná, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze elektronické preskripce v České republice z pohledu lékaře a pacienta a návrhu řešení pro zlepšení fungování systému eRecept. Hlavním cílem této práce jsou návrhy řešení, které ulehčí lékařům a pacientům práci s eReceptem. K dosažení tohoto cíle byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníků, a to jak pro lékaře, tak pro pacienty. Na základě sesbíraných a zpracovaných dat jsou navržena řešení, která jsou na závěr zvalidována odborníky.V úvodní části je popsáno eHealth v České republice i v zahraničí, kterého je elektronická preskripce součástí. Zbytek úvodní části se věnuje elektronické preskripci v zahraničí a primárně českému projektu eRecept, kde je popsáno fungování informačního systému eRecept, jeho zavedení a jeho budoucnost Zbylá část práce se zaměřuje na eRecept z pohledu pacienta a lékaře. U obou kapitol jsou na začátku podrobněji vysvětleny funkcionality, které daný uživatel používá a následně je popsáno vyhodnocení dotazníků, na které lékaři a pacienti odpovídali. Z informací, které vyplynuly z dotazníků, jsou navrhnuta řešení, která jsou na závěr ohodnocena lékařem, pacientem a IT odborníkem.
Klíčová slova: Elektronická preskripce; epreskripce; eRecept; eRp; eHealth; CÚeR; RLPO; zdravotnictví; elektronizace zdravotnictví
Název práce: Analysis of electronic prescription in the Czech Republic and a proposal for improving eRecept from the point of view of a doctor and a patient
Autor(ka) práce: Hajná, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of electronic prescription in the Czech Republic from the perspective of physicians and patients and the design of solutions to improve the functioning of the eRecept system. The main goal of this work is to propose solutions that will improve the work with eRecept for physicians and patients. To achieve this goal, quantitative research in the form of questionnaires was used, both for physicians and patients. Based on the collected and processed data, solutions are proposed, which are finally validated by experts.The introductory part describes eHealth in the Czech Republic and abroad, of which electronic prescription is part. The rest of the introductory part is devoted to electronic prescription abroad and primarily to the Czech eRecept project, which describes the functioning of the eRecept information system, its implementation and its future.The rest of the work focuses on eRecept from the perspective of the patient and the doctor. At the beginning of both chapters, the functionalities of the person are explained in more detail and then the evaluation of the questionnaires, to which doctors and patients answered, is described. From the information that emerged from the questionnaires, solutions are proposed, which are finally evaluated by a doctor, patient and IT specialist.
Klíčová slova: eRx; eHealth; electronic healthcare; CUeR; healthcare; eprescription; Electronic prescription; eprescribing; RLPO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 22. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: