Integrované dopravní systémy v Katalánsku

Název práce: Integrované dopravní systémy v Katalánsku
Autor(ka) práce: Bláhová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sítora, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá integrovanými dopravními systémy na území jedné španělské autonomní oblasti a to v Katalánsku. Hlavním cílem práce je detailní rozbor tamních čtyř integrovaných dopravních systémů a jejich následné srovnání. Pro objasnění hlavního cíle bylo nutné vypracovat cíle dílčí: představení a funkce tamních kompetentních orgánů, objasnění významnosti veřejné hromadné dopravy vzhledem k ostatním přepravním možnostem, objasnění způsobu financování veřejné hromadné dopravy na daném území, analýza dat mobility spolu s využitím dopravních prostředků, srovnání užití kolejové a autobusové dopravy spolu s tarifní analýzou atp. Jako zdroj informací sloužily především sekundární data od tamních autorit. K provázanosti jednotlivých témat a získání uceleného obrázku přispěly vlastní zkušenosti a pozorování autorky z dob žití na daném území. Pro propojení dvou hlavních zkoumaných oblastí (tarif a počty přepravených) byla provedena regresní analýza. Srovnání všech čtyř katalánských integrovaných dopravních systémů proběhlo v poslední kapitole spolu s náměty k dalšímu bádání.
Klíčová slova: Katalánsko; dopravní konsorcia; integrované dopravní systémy
Název práce: Integrated Transport Systems in Catalonia
Autor(ka) práce: Bláhová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sítora, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the integrated transport system in Catalonia- one of the Spanish autonomous regions. The main goal is to provide a detailed analysis of these integrated transport systems and subsequently their comparison. To clarify the main goal it was necessary to develop partial goals: introduction and duties of local authorities, clarification of the public importance in relation to other transport options, clarification of public transport financing in Spain, analysis of mobility data and means of transport, comparison of rail and bus transport, tariff analysis etc. As for the source of information, mainly secondary data from the local authorities and the author’s own experience of living in Catalonia have been used. A regression analysis was performed to connect the two main examined areas (tariffs and number of passengers). A comparison of all four integrated transport systems in Catalonia was made in the last chapter, along with with the suggestions for further research.
Klíčová slova: Integrated Transport System; Public Transport Authorities; Catalonia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: