Zlepšování uživatelské zkušenosti a konverzních poměrů v e-commerce prostřednictvím obsahu v B2B prostředí specifického odvětví

Název práce: Improving User Experience and Conversion Rates in E Commerce through Content in an Industry-specific B2B Environment
Autor(ka) práce: Hurtíková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Robert , Alexandre
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to establish an understanding of the importance of content on user interfaces for user experience and conversion rates on e-commerce websites. In order to showcase such importance on the one hand and uncover principles and procedures for successful UX writing in an industry-specific B2B environment on the other hand, a structured and user-centred approach and subsequent methods were utilized, including user and language observations, expert interviews and focus group, usability testing and quantitative A/B testing. This research explores whether the mere alteration of words on user interfaces can have positive effects on user experience and conversion rates. Further recommendations for improvement of user experience for the studied use case are presented alongside with the proposed setup for UX writing within the broader scope of digital product design and development in corporations.
Klíčová slova: UX Writing; User Experience; B2B; E-commerce
Název práce: Zlepšování uživatelské zkušenosti a konverzních poměrů v e-commerce prostřednictvím obsahu v B2B prostředí specifického odvětví
Autor(ka) práce: Hurtíková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Robert , Alexandre
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zvýšit povědomí o významu obsahu na uživatelských rozhraních pro uživatelskou zkušenost (UX) a konverzní poměr na webových stránkách elektronického obchodu. Aby bylo možné stanovit tento význam a současně odhalit principy a postupy úspěšného psaní pro uživatelskou zkušenost (UX writingu) v B2B prostředí stavebního průmyslu, byl uplatněn strukturovaný přístup zaměřený na uživatele. Během výzkumu byly použity metody jako je pozorování uživatelů a jazyka, který používají, dále pak rozhovory s experty, focus group, testování použitelnosti (usability testing) a kvantitativní A/B testování. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda pouhá změna slov na uživatelských rozhraních může mít pozitivní vliv na UX a konverzní poměr. V práci jsou prezentována také další doporučení pro zlepšení UX studovaného případu a návrh začlenění UX writingu do širšího rámce procesu návrhu a vývoje digitálních produktů v korporacích.
Klíčová slova: UX writing; B2B; e-commerce; user experience; uživatelská zkušenost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: