Analýza systému péče o zaměstnance v B. Braun Medical s.r.o

Název práce: Analýza systému péče o zaměstnance v B. Braun Medical s.r.o
Autor(ka) práce: Vyšohlídová, Hanh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je analýza současného systému péče o zaměstnance ve společnosti B. Braun Medical s.r.o. Hlavním cílem práce je vyhodnocení stávajícího systému ve firmě a na základě získaných poznatků navrhnout případná opatření pro zkvalitnění současného stavu systému péče o zaměstnance. V teoretické části jsou formulovány a definovány základní pojmy týkající se tématu, získané především z odborných knih, článků a volně dostupných ověřených zdrojů uvedených v seznamu literatury. Praktická část se hlavně zaměřuje na analýzu současného stavu péče o zaměstnance. Data jsou získána z polostrukturovaného rozhovoru a z interních dokumentů firmy. Na základě popsaného systému je vytvořena SWOT analýza, která identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby systému péče o zaměstnance. V závěru jsou navržena doporučení, která by společnost mohla zavést do svého dosavadního systému, a tak jej zkvalitnit.
Klíčová slova: zaměstnanecké výhody; vzdělání a rozvoj zaměstnanců; péče o životní prostředí; péče o zaměstnance; pracovní podmínky
Název práce: Analysis of the employee care in B. Braun Medical s.r.o
Autor(ka) práce: Vyšohlídová, Hanh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this Bachelor thesis is the analysis of the current system of employee care in the company B. Braun Medical s.r.o. The main aim of the thesis is to evaluate the current situation in the company and based on the findings to suggest possible measures to improve the existing system of employee care. The theoretical part defines the basic concepts related to the topic obtained primarily from books, articles and available verified sources referred in the bibliography. The greater part is devoted to the practical part, where I focus mainly on the analysis of the current system of employee care in the company. The data are obtained from a semi-structured interview with the head of human resources department and internal company documents. Based on the described system, the SWOT analysis is created. It identifies the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the system of employee care. Recommendations are suggested at the end the thesis. This could improve the existing system of employee care.
Klíčová slova: employee care; working conditions; employee development and training; environment care; employee benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: