Analýza prospěšnosti vstupu do eurozóny na vybraných postkomunistických zemích a predikce pro Českou republiku

Název práce: Analýza prospěšnosti vstupu do eurozóny na vybraných postkomunistických zemích a predikce pro Českou republiku
Autor(ka) práce: Pavlata, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce se věnuje prospěšnosti vstupu do eurozóny pro vybrané postkomunistické země. Prospěšnost je analyzována pomocí regresních modelů na panelových datech (1999–2018) se závislou proměnnou, kterou je růst HDP na osobu ve standardu kupní síly vzhledem k průměru EU27. Tato závislá proměnná je modelována převážně pomocí makroekonomických vysvětlujících proměnných, které jsou také vztaženy k průměru EU. Komparativní model je vystavěn pomocí nevztažených proměnných. Modely jsou konstruovány na základě ekonomických teorií, z nichž nejvíce prostoru je věnováno teorii optimálních měnových oblastí. V případě obou modelů byl prokázán statisticky významný negativní vliv členství v eurozóně na závislou proměnnou. V letech spojených s přistoupením k eurozóně je předpokládán pokles závislé proměnné o 1-3 procentní body. Na závěr jsou vytvořeny predikční lineární regresní modely pro Českou republiku na základě vývoje podobných zemí, které vstoupily do eurozóny.
Klíčová slova: postkomunistické země; eurozóna; panelová data; predikce
Název práce: Analysis of the utility of joining the euro area in selected post-communist countries and predictions for the Czech Republic
Autor(ka) práce: Pavlata, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final thesis deals with the utility of joining the euro area for selected post-communist countries. The utility is analyzed using regression models on panel data (1999–2018) with a dependent variable GDP per capita growth in the purchasing power standard relative to the EU27 average. This dependent variable is modeled mainly using macroeconomic explanatory variables, which are also related to the EU average. The comparative model is built using unrelated variables. The models are constructed based on economic theories, most of which space is devoted to the theory of optimum currency areas. In the case of both models, a statistically significant negative effect of euro area membership on the dependent variable was demonstrated. In the years associated with joining the euro area, the dependent variable is expected to decline by 1-3 percentage points. Finally, predictive linear regression models for the Czech Republic are created based on the development of similar countries that joined the euro area.
Klíčová slova: post-communist countries; euro area; panel data; prediction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 24. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: