Průzkum pohledů manažerů e-shopů ohledně eWOM v České republice

Název práce: Exploration of the Views of Eshop Managers on eWOM in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Laboutka, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study focuses on views of e-shop managers on eWOM in Czech Republic. It aims to explore and investigate managers’ knowledge, behaviour, and opinions on online communication regarding their business and products. The research method that is used is explorative qualitative research using semi-structured interviews to collect data. Among findings of the research is that participating e-shop managers have a gist of eWOM, monitor independent platforms, know that responding to negative eWOM is beneficial to their brand, know which eWOM channel is the most important for their business, and respond to negative eWOM with caution. Apart of these findings, there are several observations related to negative reviews and established theory. These observations as well as findings of this research pave the way for more extensive qualitative research of this issue.
Klíčová slova: eWOM; reviews; e-shop managers; qualitative research
Název práce: Průzkum pohledů manažerů e-shopů ohledně eWOM v České republice
Autor(ka) práce: Laboutka, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato studie se zabývá pohledy českých e-shop manažerů na eWOM v České republice. Snaží se prozkoumat a vyšetřit vědomosti, chování, a názory na online komunikaci týkající se jejich byznysu a nabízených produktů. Použitá výzkumná metoda se skládá z exploračního kvalitativního výzkumu a polo-strukturovaných rozhovorů ke sběru dat. Mezi nálezy tohoto výzkumu je, že zúčastnění manažeři mají obecné povědomí o eWOM, monitorují nezávislé stránky a fóra, vědí, že odpovídat na negativní recenze přináší benefity pro jejich značku, vědí, která z jejich stránek je pro jejich byznys nejdůležitější, reagují na negativní recenze s opatrností. Mimo tyto nálezy jsou poznamenána pozorování, které se vztahují k negativním recenzím a zavedené teorii. Tyto pozorovaní spolu s nálezy tohoto průzkumu vytvářejí podklady k dalšímu rozsáhlejšímu kvantitativnímu výzkumu.
Klíčová slova: eWOM; recenze; manažeři e-shopů; kvalitativní výzkum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: