Analýza marketingové komunikace organizace TOP tým z.s

Název práce: Analýza marketingové komunikace organizace TOP tým z.s
Autor(ka) práce: Zoubek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Nulíčková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá mládežnickou organizací politické strany TOP09 – TOP týmem z.s. Cílem této práce je zanalyzovat současný stav, zda organizace plní stanovené cíle, zejména podporu a rozvoj stávající členské základny a navrhnout případně zlepšení. První část práce se zaměřuje na vybrané teoretické poznatky primárně z oblasti politického marketingu a marketingové komunikace. V druhé části práce bude představena organizace TOP tým z.s. a její současný stav. Poslední část bude věnována výzkumu, který je složen z hloubkových rozhovorů, dvou dotazníkových šetření a SWOT analýzy. Výstupem této práce je návrh doporučení pro zlepšení fungování této organizace.
Klíčová slova: TOP tým; politický marketing; marketingová komunikace
Název práce: Analysis of marketing communication of the organization TOP tým z.s
Autor(ka) práce: Zoubek, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Nulíčková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores an existing youth organisation within a Czech political party TOP09 called TOP tým z.s. The aim of the thesis is to analyse the level of fulfilment of set objectives with an emphasis on support and development of the member base and to suggest recommendations within the area. The first part of the thesis focuses on relevant theoretical findings, particularly from the area of political marketing and marketing communication. The second part introduces the organisation TOP tým z.s. and its current state. The final part presents a research that has been executed consisting of in-depth interviews, two questionnaire surveys and a SWOT analysis. Finally, there have been laid out applicable recommendations aiming to improve functioning of this organisation.
Klíčová slova: TOP tým; political marketing; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: