Podnikatelský plán otevření kavárny Family Pancake v Praze

Název práce: Business plan - Family Pancake cafe
Autor(ka) práce: Shelest, Kristina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of bachelor’s thesis is to write the business plan for a Family Pancake cafe entering the market of the Czech Republic (Prague). In the theoretical part the definition of a business plan, its structure and importance are highlighted. Practical part focuses on presenting a business plan for the Family Pancake cafe in Prague. For company analysis various methods of comparison and forecasting was used, such as SWOT analysis, EFA analysis, Porters Five Forces, target market analysis, competitive analysis, 4P (Product, Price, Place, Promotion) Analysis, Sales Forecast, Cash Flow Statement with 3 possible scenarios (pessimistic, realistic and optimistic), breakeven analysis and payback period analysis.
Klíčová slova: Business Plan; Customer Analysis; Financial Plan; Pancake; Competitor Analysis; Porters Five Forces Analysis; Marketing Plan; Statistical Analysis
Název práce: Podnikatelský plán otevření kavárny Family Pancake v Praze
Autor(ka) práce: Shelest, Kristina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je napsat podnikatelský plán kavárny Family Pancake, která vstupuje na trh České republiky (Praha). V teoretické části je zdůrazněna definice podnikatelského plánu, jeho struktura a význam. Praktická část je zaměřena na představení podnikatelského plánu kavárny Family Pancake v Praze. Pro firemní analýzu byly použity různé metody srovnávání a předpovědi, jako je SWOT analýza, EFA analýza, Porters Five Forces, analýza cílového trhu, konkurenční analýza, analýza 4P (produkt, cena, místo, propagace), prognóza prodeje, výkaz peněžních toků s 3 možné scénáře (pesimistický, realistický a optimistický), analýza breakeven a analýza doby návratnosti.
Klíčová slova: Statistická analýza; Podnikatelský plán; Marketingový plán; Analýza zákazníků; Analýza konkurenta; Finanční plán; Analýza nosičů pěti sil; Lívanec

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73316/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: