Lokální měna jako nástroj rozvoje ekonomiky Broumovska

Název práce: Lokální měna jako nástroj rozvoje ekonomiky Broumovska
Autor(ka) práce: Mrština, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem práce je lokální měna a teorie peněz obecně. Popisuje historii a příklady fungujících lokálních měn ve světě i v České republice. Hodnotí dosavadní zkušenosti s českými lokálními měnami. Cílem práce je diskutovat vhodnost zavedení lokální měny v mikroregionu Broumovska. Kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů zkoumá názory odborníků i významných lokálních aktérů na možnost i formu doplňkové měny vhodné pro Broumovsko. V závěru práce shrnuje pozitiva i možná negativa, která by mohlo zavedení lokální měny na Broumovsku přinést.
Klíčová slova: Lokální měny; Broumovsko; kulturní turismus; lokální kultura
Název práce: Local currency as a tool for the development of the regional economy
Autor(ka) práce: Mrština, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is the local currency and the theory of money in general. It describes its history and gives examples of used local currencies in the world and in the Czech Republic as well. It evaluates the previous experience with Czech local currencies. The aim of this work is to discuss the suitability of implementing the local currency in the Broumov region. Qualitative research in the form of in-depth interviews examines the views of experts and important local actors on the possibility and form of a supplementary currency suitable for the Broumov region. At the end of the work it summarizes the positives and possible negatives that the implementing of the local currency in the Broumov region could bring.
Klíčová slova: local culture; Local currencies; cultural tourism; Broumov region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 1. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72973/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: