Rebranding značky Royal Crown Cola

Název práce: Rebranding značky Royal Crown Cola
Autor(ka) práce: Talknerová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Štička, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat rebranding značky Royal Crown Cola a na základě atributů úspěšné značky, které jsou definovány v teoretické části, zhodnotit, jestli byl rebranding značky úspěšný a jakým způsobem je vnímána značka spotřebiteli. K dosažení cíle byly využity metody analýzy sekundárních dat poskytnutých společností Kofola Československo spolu s kvantitativním výzkumem spotřebitelů kolových nápojů. Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že rebranding byl úspěšný na základě statistiky prodejů a pozitivního hodnocení nového packagingu spotřebiteli. Pro budoucí kampaň je doporučeno zaměřit se na komunikaci kvalitního složení nápoje a v reklamních spotech komunikovat značku a samotný produkt již od začátku.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Rebranding; Kolové nápoje; Design Packagingu; Značka
Název práce: Rebranding of the brand Royal Crown Cola
Autor(ka) práce: Talknerová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Štička, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyse the rebranding of the Royal Crown Cola brand and, on the basis of the attributes of a successful brand, which are defined in the theoretical part, evaluate, whether the brand rebranding was successful and how the brand is perceived by consumers. To achieve the goal, the methods of analysis of secondary data provided by Kofola Czechoslovakia company and quantitative research of consumers of cola drinks were used. From the data obtained, it can be stated that the rebranding was successful on the basis of sales statistics and positive evaluation of new packaging by consumers. For future campaign it is recommended to focus on communicating the quality ingredients of the drink and, in commercials, communicate the brand and the product itself from the beginning.
Klíčová slova: Rebranding; Cola Beverages; Brand; Marketing Communication; Packaging Design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: