Poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci manažerské pozice: kvalitativní studie

Název práce: Poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci manažerské pozice: kvalitativní studie
Autor(ka) práce: Petránek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Cejthamr, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je kvalitativně zmapovat proces, smysl a výzvy v poskytování a vyhledávání zpětné vazby v rámci práce manažerů a vedoucích týmů napříč ekonomickými sektory. Práce se zaměřuje na úskalí poskytování zpětné vazby, podávání konstruktivní kritiky správným způsobem a v neposlední řadě se práce věnuje destruktivní kritice na pracovištích, se kterou mají manažeři zkušenosti. V práci je zmíněno, jak čeští manažeři zpětnou vazbu vnímají a jak s ní dále pracují. Zároveň se práce zabývá obtížností poskytování negativní zpětné vazby osobám blízkým a zda je pro vybrané manažery jednodušší poskytnout zpětnou vazbu nadřízeným či podřízeným. Práce je ukončena charakteristikou správné zpětné vazby tak, jak ji popsali sami manažeři.
Klíčová slova: zpětná vazba; poskytování zpětné vazby; vyhledávání zpětné vazby; konstruktivní kritika; destruktivní kritika; radikální upřímnost
Název práce: Feedback giving and feedback seeking within a managerial position: qualitative study
Autor(ka) práce: Petránek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Cejthamr, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Bachelor thesis is to qualitatively map the process, meaning and challenges in giving and seeking feedback within the work of managers and team leaders across economic sectors. The thesis focuses on the possible problems of giving feedback, providing constructive criticism in the right way and also the thesis contains destructive criticism in the workplace that the managers have experienced. The thesis mentions how Czech managers perceive feedback and how they work with it. The thesis furthermore focuses on the difficulty of giving negative feedback to friends and whether it is easier for managers to give feedback to superiors or to subordinates. The thesis is completed by the characteristics of the correct feedback as described by the managers themselves.
Klíčová slova: destructive criticism; feedback; feedback giving; constructive criticism; feedback seeking; radical candor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72597/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: