Is the Population Growth Affected by the Growth of GDP or vice versa? The Case of Africa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Is the Population Growth Affected by the Growth of GDP or vice versa? The Case of Africa
Překlad názvu:
Je populační růst ovlivněn růstem HDP nebo naopak? Případ Afriky
Autor práce:
Mec, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat, jestli růst HDP na obyvatele ovlivňuje populační růst nebo naopak. Analýza vztahu mezi růstem HDP na obyvatele a populační růstem je provedena dvěma modely. Bootstrapped Panel Granger Causality nenašel žádnou kauzalitu, kdy je populační růst závislou proměnnou, a našel několik případů kauzality v Africe, kdy růst HDP na obyvatele je závislou proměnnou. Dynamic Panel Data model odhaduje, že růst HDP na hlavu je signifikantní vysvětlující proměnná ve všech případech. Populační růst je signifikantní vysvětlující proměnná ve všech případech kromě situace, kdy model zahrnuje kontrolní proměnné pro zdraví. Použitá data pro tuto analýzu splňují stanovené podmínky pro použití obou modelů.
Klíčová slova:
růst HDP na obyvatele; endogenní populační růst; bootstrapped panel-granger causality model; dynamic panel data model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2019
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70995_mecm01.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
67259_kaderabb.pdf [664,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
70995_potp01.pdf [264,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70995/podrobnosti