Vliv migrace na trh práce v hostitelské zemi – případ Německa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv migrace na trh práce v hostitelské zemi – případ Německa
Autor práce:
Kufner, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje vliv migračního šoku na pracovní trh ve Spolkové republice Německo, jakožto zemi s absolutně nejvyšším počtem migrantů v Evropské unii. K odhadu vlivu migrace na výši hrubé denní mzdy a míry nezaměstnanosti domorodých pracovníků je využita aplikace metody klasifikačních skupin prostřednictvím základního i rozšířeného modelu. Metoda byla aplikována na unikátním německém datovém vzorku SIAB-R_7517, který poskytuje velmi podrobné informace o účastnících trhu práce v období od roku 1975 až do roku 2017. Hlavním cílem této práce je vyvrátit hlavní výzkumnou hypotézu o statistické nevýznamnosti nabídkového šoku způsobeného přílivem nových pracovníků do země, na výši mezd a míry nezaměstnanosti v cílové zemi. Zároveň je vedlejším úkolem potvrzení dílčí výzkumné hypotézy o statistické nevýznamnosti nabídkového šoku, způsobeného přílivem nových pracovníků, na výši mezd a míry nezaměstnanosti samotných přistěhovalců. Výsledkem analýzy je, že migrace má signifikantní vliv na výši mezd a nesignifikantní vliv na míru nezaměstnanosti domorodých pracovníků. V případě samotných přistěhovaleckých pracovníků nebyl prokázán žádný signifikantní vliv na výši mezd a míru nezaměstnanosti.
Klíčová slova:
Německo; trh práce; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 5. 2019
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69659_kufm00.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
67260_potp01.pdf [275,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
69659_slam03.pdf [495,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69659/podrobnosti