FORMULACE A IMPLEMENTACE DLOUHOUDOBĚ ÚSPĚŠNÉ STRATEGIE

Název práce: FORMULACE A IMPLEMENTACE DLOUHOUDOBĚ ÚSPĚŠNÉ STRATEGIE
Autor(ka) práce: Hrdina, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janoušková, Alena
Oponenti práce: Křapka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stanovení hodnotové výhody pro zákazníka, SWOT analýza a Porterova analýza pěti konkurečnčních sil jako podklad pro tvorbu cílů a měřítek s využitím přístupu Balanced Scorecards.
Klíčová slova: měřítka Balanced Scorecards; hodnotová výhoda; Balanced Scorecards; strategie
Název práce: Formulation and implementation of succesfull strategy
Autor(ka) práce: Hrdina, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janoušková, Alena
Oponenti práce: Křapka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: