Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy
Autor práce:
Khudenkikh, Daria
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Daná bakalářská práce se zabývá problematikou odpisů podle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy. Teoretická část je založena na prostudovaní a následné analýze odborných zdrojů. První tři kapitoly mají za cíl popsat a porovnat různé metody odepisovaní z pohledu odlišných finančních oblastí, ve kterých jde uplatnit odepisovaní dlouhodobého majetku. Praktická část je pak zaměřena na aplikaci získaných teoretických poznatků v modelovém podniku. V závěru jsou shrnuty výsledky práce, je okomentována a zhodnocena míra dosaženi stanoveného cíle.
Klíčová slova:
dlouhodobý hmotný majetek; IFRS; česká daňová legislativa; České účetní standardy; dlouhodobý nehmotný majetek; odpisy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 10. 2019
Datum podání práce:
26. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71367_khud01.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
67198_janja.pdf [266,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
71367_purm01.pdf [305,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71367/podrobnosti