Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy

Název práce: Problematika odpisů dle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy
Autor(ka) práce: Khudenkikh, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná bakalářská práce se zabývá problematikou odpisů podle českých účetních standardů, IFRS a české daňové legislativy. Teoretická část je založena na prostudovaní a následné analýze odborných zdrojů. První tři kapitoly mají za cíl popsat a porovnat různé metody odepisovaní z pohledu odlišných finančních oblastí, ve kterých jde uplatnit odepisovaní dlouhodobého majetku. Praktická část je pak zaměřena na aplikaci získaných teoretických poznatků v modelovém podniku. V závěru jsou shrnuty výsledky práce, je okomentována a zhodnocena míra dosaženi stanoveného cíle.
Klíčová slova: dlouhodobý hmotný majetek; IFRS; česká daňová legislativa; České účetní standardy; dlouhodobý nehmotný majetek; odpisy
Název práce: Depreciation issues according to Czech accounting standards, IFRS and Czech tax legislation
Autor(ka) práce: Khudenkikh, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of depreciation according to Czech accounting standards, IFRS and Czech tax legislation. The theoretical part is based on studying and subsequent analysis of professional sources. The first three chapters aim to describe and compare different depreciation methods from the point of view of different financial areas in which depreciation of fixed assets can be applied. The practical part is focused on the application of acquired theoretical knowledge in a model company. In the end, the results of the work are summarized, the degree of achievement of the set goal is commented and evaluated.
Klíčová slova: depreciation; IFRS; tangible fixed assets; Czech accounting standards; Czech tax legislation; intangible fixed assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2019
Datum podání práce: 26. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: