Game Theory Analysis of Options

Název práce: Game Theory Analysis of Options
Autor(ka) práce: Marek, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis aims to derive the critical value of bank’s equity, which triggers depositors to withdraw their deposits and by doing so trigger a bank run. Thesis is divided into theoretic and application part. In the theoretic part, the basics of option pricing and game theory are introduced. Afterwards, both disciplines are combined and the theoretical model of a bank run is presented. In the application section, these theoretical discoveries are used to calculate three possible equity values, which lead to the unique scenarios of depositors ́ behavior. This bank run is examined on popular Czech bank named Air Bank a. s. Within the scope of the most likely scenario is eventually conducted liquidity stress test, which simulates a potential run on Air Bank a. s.
Klíčová slova: deposit insurance; option pricing; game theory; liquidity; bank run
Název práce: Game Theory Analysis of Options
Autor(ka) práce: Marek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá odvozením kritické hodnoty vlastního kapitálu banky, při které vkladatelé začnou vybírat svá depozita a tím spustí run na banku. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V části teoretické je nejprve nastíněna základní problematika oceňování opcí a teorie her. Následně jsou obě tyto disciplíny zkombinovány a je představen teoretický model runu na banku. V aplikační části jsou použité tyto teoretické poznatky pro vymezení tří možných hodnot vlastního kapitálu a od toho odvíjejících se scénářů chování vkladatelů. Tento run na banku je zkoumán na příkladu populární české banky Air Bank a. s. V rámci nejpravděpodobnějšího scénáře je posléze proveden stress test likvidity, který simuluje potencionální run na Air Bank a. s.
Klíčová slova: run na banku; likvidita; teorie her; oceňování opcí; pojištění vkladů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 27. 5. 2020
Datum obhajoby: 22. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69276/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: