Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS

Název práce: Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS
Autor(ka) práce: Fišer, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci budu porovnávat české účetní předpisy s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), přičemž se zaměřím na účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora, tak i emitenta. Tuto problematiku zpracuji nejprve z pohledu českého účetnictví a poté z pohledu mezinárodních účetních standardů. Toto porovnání podpořím praktickými příklady vykazování z jednotlivých účetních jednotek. Jednotlivé části této práce nakonec shrnu v komplexním porovnání.
Klíčová slova: majetkové cenné papíry; akcie; podíly; odložená daň; cizí měna; FVTPL; FVTOCI
Název práce: Equity securities within the scope of Czech accounting regulations vs. IFRS
Autor(ka) práce: Fišer, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor thesis I will compare Czech accounting regulations with International Financial Reporting Standards (IFRS), focusing on accounting and reporting of equity securities from the perspective of the investor and the issuer. I will deal with this issue first from the point of view of Czech accounting and then from the point of view of international accounting standards. I will support this comparison with practical examples of reporting from individual entities. Finally, I will summarize the individual parts of this thesis in the comprehensive comparison.
Klíčová slova: deffered tax; equity securities; stocks; FVTOCI; shares; foreign exchange; FVTPL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71969/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: