Zátěžové testy

Název práce: Zátěžové testy
Autor(ka) práce: Balogh, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování v souvislostis makroobezřetnostní politikou a podrobněji rozebírá výsledky testů v České republice. V první části je nejprve představena makroobezřetnostní politika, její nástroje a cíle. Poté je kladen důraz na typologii zátěžových testů, vývoj metodologie a na testovaná rizika. Druhá část se soustředí na rozbor a interpretaci makrozátěžových a dohledových testů za rok 2019, jež provádí ČNB. U jednotlivých testů jsou popsány aplikované scénáře a současná metodologie. V poslední části práce je diskutována správnost modelace nepříznivéhoscénáře a kroky ČNB v současné epidemické krizi
Klíčová slova: zátěžové testy; makroobezřetnostní politika; úvěrové riziko; metodologie zátěžových testů
Název práce: Stress tests
Autor(ka) práce: Balogh, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of stress testing in connection withmacroprudential policy and analyzes the results of stress tests in the Czech Republic in more detail. The first part first introduces the macroprudential policy, its tools, and its objectives. Then the emphasis is placed on the typology of stress tests, the development of methodology, and the tested risks. The second part focuses on the analysis and interpretation of macro stress and supervision tests for 2019, which are performed by the CNB. The applied scenarios and the current methodology are described for individual tests. The last part of the thesis discusses the correctness of modeling the unfavorable scenario and the CNB's actions in the current epidemic crisis.
Klíčová slova: stress test methodology; credit risk; macroprudential policy; stress tests

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: