Analýza vývoje kriminality v ČR v letech 2008-2018

Název práce: Analýza vývoje kriminality v ČR v letech 2008-2018
Autor(ka) práce: Zajíčková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Frýd, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá empirickou analýzou kriminality v České republice. Cílem je pomocí regresní analýzy panelových dat objasnit vliv vybraných ekonomických faktorů na různé druhy kriminálních činností. Uvažovanými faktory jsou nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností. Z výsledků čtyř modelů kriminality odhadnutých na datech krajů České republiky za časové období 2008–2018 plyne, že nelze považovat vliv makroekonomických faktorů za stejný pro všechny druhy kriminality.
Klíčová slova: faktor; trestný čin; panelová data; regresní analýza; kriminalita
Název práce: Analysis of development of criminality in the Czech Republic from 2008 to 2018
Autor(ka) práce: Zajíčková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Frýd, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with criminality in the Czech Republic. The aim is to clarify the impact of chosen economic factors on various types of criminal activities by the regression analysis of panel data. The considered factors are unemployment, inflation, gross domestic product and net disposable income of households. The results of four crime models estimated on data of regions of the Czech Republic for the time period 2008–2018 show that the influence of macroeconomic factors cannot be considered the same for all types of criminality.
Klíčová slova: offense; criminality; factor; panel data; regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: