Tvorba vize softwarových produktů

Název práce: Tvorba vize softwarových produktů
Autor(ka) práce: Vejmělek, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vizí softwarových produktů a procesem její tvorby. Cílem práce bylo zjistit, jak je postupováno při tvorbě produktové vize. Pro naplnění cíle byla provedena literární rešerše pomocí metody SLR. Pro potvrzení naléhavosti zkoumané oblasti bylo provedeno dotazníkové šetření, které potvrdilo, že problematika tvorby produktové vize je relevantní. Na základě výsledků rešerše a dotazníkového šetření byla provedena vícečetná holistická případová studie s cílem zjistit, jak je postupováno při tvorbě vize v praxi. Výstupem této práce jsou dva procesy tvorby produktové vize uplatňované v různých kontextech.
Klíčová slova: produktová vize; produktový management; software; případová studie; tvorba vize
Název práce: Software product vision creation
Autor(ka) práce: Vejmělek, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work examines the vision of software products and the process of its creation. The aim of the work was to find out how to proceed in creating a product vision. To fulfill the goal, a literature review was performed using the SLR method. To confirm the urgency of the examined area, a questionnaire survey was conducted, which confirmed that the issue of creating a product vision is relevant. Based on the results of the review and the questionnaire survey, a holistic multiple case study was conducted in order to find out how the vision is created in practice. The output of this work are two processes of creating a product vision applied in different contexts.
Klíčová slova: case study; product management; product vision; vision creation; software

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: