Analýza sítí platebních kanálů: Raiden Network a Lightning Network

Název práce: Analysis of off-chain payment channels: The case of the Lightning Network and the Raiden Network
Autor(ka) práce: Řeha, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of this thesis is off-chain payment channels, one of the blockchain scaling solutions. The main aim of this work is to analyse the real-world characteristics, advantages, and disadvantages of two implementations of off-chain payment channels, namely the Lightning Network and the Raiden Network. To fulfil the main objective of this thesis, the author performed empirical work, which is divided into three stages. In the first stage, the author performed an overview of existing payment channel networks, with a brief description and categorisation. In the second stage, the author proposed a general-purpose analytical framework for evaluation of the payment channel networks. In the last stage, the author utilised the created framework and analysed the two existing payment channel networks, namely the Lighting Network and the Raiden Network. The main outcome of this diploma thesis is a comparative analysis of the two working payment channel networks, namely the Lightning Network and the Raiden Network.
Klíčová slova: blockchain; payment channels; Lightning Network
Název práce: Analýza sítí platebních kanálů: Raiden Network a Lightning Network
Autor(ka) práce: Řeha, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce jsou platební kanály, jedno z řešení škálování blockchainu. Hlavním cílem této práce je analyzovat reálné charakteristiky, výhody a nevýhody dvou implementací platebních kanálů, Lightning Network a Raiden Network. Za účelem splnění hlavního cíle práce autor provedl empirickou činnost, která je rozdělena do 3 fází. V první fázi autor vypracoval přehled existujících sítí platebních kanálů společně s jejich stručným popisem a kategorizací. Ve druhé fázi autor navrhuje univerzální analytický rámec pro hodnocení sítí platebních kanálů. V poslední fázi vytvořený analytický rámec využívá za účelem analýzy dvou existujících sítí platebních kanálů, Lightning Network a Raiden Network.Hlavním výstupem této diplomové práce je komparativní analýza dvou sítí platebních kanálů: Lightning Network a Raiden Network.
Klíčová slova: blockchain; platební kanály; Lightning Network

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 12. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: