Výběr vhodného zahraničního trhu pro společnost Mindpax

Název práce: Výběr vhodného zahraničního trhu pro společnost Mindpax
Autor(ka) práce: Jančaříková, Blanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na společnost Mindpax, která svým řešením pomáhá předcházet hospitalizaci osob trpící bipolární afektivní poruchou či schizofrenií prostřednictvím speciálního náramku a systému na analýzu naměřených dat. Cílem práce je doporučit společnosti Mindpax zahraniční trh v rámci Evropy, kam by mohla úspěšně vstoupit. Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje společnost Mindpax, technologie použité v řešení, bipolární poruchu a schizofrenii, metody vstupu a druhy analýz. Ve druhé kapitole jsou pak analyzována klíčová kritéria pro vstup na zahraniční trh. Třetí kapitola obsahuje vyhodnocení analýzy a také určení potenciálního trhu, kde by společnost Mindpax mohla být se svým řešením úspěšná, čímž je naplněn cíl práce.
Klíčová slova: duševní zdraví; internet věcí; IoT; digitální zdravotnictví; Mindpax
Název práce: Foreign market entry analysis for the company Mindpax
Autor(ka) práce: Jančaříková, Blanka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the company Mindpax, which helps to prevent hospitalization of people suffering from bipolar affective disorder or schizophrenia through a special bracelet and a system for the analysis of measured data. The aim of this diploma thesis is to recommend a potential foreign market within Europe to the company, to which it could successfully enter. This diploma thesis is divided into three main chapters. The first chapter describes Mindpax, the technologies used in the solution, bipolar disorder and schizophrenia, foreign market entry methods, and types of analysis. The second chapter analyzes the key criteria for entry on a foreign market. The third chapter contains the evaluation of the analysis and also the identification of a potential market where Mindpax could be successful with its solution, thereby fulfilling the objective of this diploma thesis.
Klíčová slova: mental health; internet of things; digital healthcare; IoT; Mindpax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69810/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: