Efektivní strategie online marketingu pro vybranou firmu

Název práce: Efektivní strategie online marketingu pro vybranou firmu
Autor(ka) práce: Goltsch, Roland
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Špringl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je nalézt efektivní strategii optimalizace vybraných online marketingových aktivit firmy pro zvýšení celkové výkonnosti plnění cílů internetového marketingu se zaměřením na posílení brand awareness a generování leadů. Úspěch online marketingu závisí nejen na efektivitě reklamy, ale i na kvalitě webových stránek. Z toho důvodu je tato práce zaměřena na obě zmíněné oblasti. Zvláštní pozornost je věnována využití UX (User experience) při analýze uživatelských cest, které jsou úzce spjaty s výkonností online reklamy.
Klíčová slova: User experience; Online marketing; Web development; Uživatelská cesta; Rychlost webu
Název práce: Effective online marketing strategy for a selected company
Autor(ka) práce: Goltsch, Roland
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Špringl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to find an effective strategy for optimizing selected online marketing activities of the company to increase the overall performance of Internet marketing activities with a focus on strengthening brand awareness and lead generation. The success of online marketing depends not only on the effectiveness of advertising, but also on the quality of the website. For this reason, this thesis is focused on both areas. Special attention is paid to the use of UX (User experience) in the analysis of user paths that are closely related to the performance of online advertising
Klíčová slova: Online marketing; Web development; Web speed; Customer journey; User experience

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 31. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: