Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU

Název práce: Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU
Autor(ka) práce: Matoušová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma obnovitelných zdrojů energie se stává stále více předmětem zájmu v souvislosti s tím, jak ve světě roste tlak na potřebu chránit planetu před globálním oteplováním a klimatickou změnou. Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v Evropské unii, kdy je hlav-ním tématem Česká republika a její probíhající transformace energetické politiky s ohledem na obnovitelné zdroje. Cílem práce je zhodnotit, nakolik je země ve svém přechodu úspěšná, při-čemž pozornost je věnována především naplňování unijních cílů. Kromě toho je sledován i po-stoj České republiky k progresivním změnám v oblasti klimatu a energetiky.
Klíčová slova: energetická politika Evropské unie; energetika České republiky; obnovitelné zdroje energie; obnovitelná energie
Název práce: The Czech Republic and its transition to renewable energy sources within the framework of EU priorities
Autor(ka) práce: Matoušová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of renewable energy is becoming increasingly important as the world feels the need to protect the planet from global warming and climate change. This final thesis deals with the issue of renewable sources in the European Union, specifically, the main focus is on the Czech Republic and its ongoing transformation of energy policy with regard to renewable sources. The aim of the paper is to evaluate how successful the country is in this long-term process while attention is paid mainly to the fulfillment of EU requirements. Furthermore, the Czech Republic's attitude to progressive changes in the field of climate and energy is also monitored.
Klíčová slova: energy policy of the Czech Republic; European Union energy policy; renewable energy sources; renewable energy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: