Zahraniční veletrh jako nástroj k mezinárodní expanzi české firmy

Název práce: Zahraniční veletrh jako nástroj k mezinárodní expanzi české firmy
Autor(ka) práce: Krejčíková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společnosti skupiny MEGA začaly s účastí na veletrzích v roce 2014. Diplomová práce se zabývá problematikou expanze této české společnosti na zahraniční trhy prostřednictvím veletrhů. Společnost se účastní převážně evropských veletrhů, kde se snaží prosadit své jméno a prorazit do podvědomí zákazníků. Hlav-ním cílem této práce je analyzovat tuto problematiku a zabývat se nástroji, které může firma využít s důrazem na oblast propagace. Tato práce si dává za cíl nastudovat problematiku efektivity zahraniční veletrhů jako propagačního nástroje podporujícího expanzi firmy na mezinárodní trhy. Také zkoumá pozici této společnosti po účasti na veletrhu. Data uvedená v této práci se vztahují k letům 2013–2020.
Klíčová slova: B2B; Charakteristika firmy; Expanze; Marketing; Veletrhy
Název práce: Foreign trade fairs as a tool for international expansion of czech company
Autor(ka) práce: Krejčíková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Companies of MEGA group companies started with participation at exhibitions in a year of 2014. The thesis addresses the topic of expansion of this company to foreign markets through the trade fairs. Company attends mostly European fairs where it tries to promote its name and get into the mind of its customers. The main goal of this thesis is to analyze this topic and study tools company may use with emphasis to area of promotion. This thesis aims to study an issue of effectivity of foreign trade fairs used as a marketing tool supporting expansion of company to international markets. It also explores position of this company after the exhibition. Data stated in this thesis are related to years 2013 – 2020.
Klíčová slova: International marketing; Trade fairs; B2B; Characteristic of the company; Expansion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2016
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: