Nástroje digitálního marketingu pro komunikační strategie produktu

Název práce: Digital Marketing Tools of Product Communication Strategy
Autor(ka) práce: Igoshin, Maksim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Digital marketing is a relatively new sphere of marketing that obtains its own tools, mechanics and specifics. The master thesis under consideration was aimed at collecting and organizing data on the tools of digital marketing used for developing a communication strategy. For examining the implementation of digital marketing tools for communication strategy, a real-life company operating in the sphere of preschool education in Moscow, Russia was chosen. Due to the lack of required data on the preferences of the potential clients of the company, the market research was conducted. Through analysis of data gained via literature review and conducted research, a communication strategy with a new communication plan and recommendations for efficiency evaluation were proposed.
Klíčová slova: digital marketing; market of preschool education; communication strategy development
Název práce: Nástroje digitálního marketingu pro komunikační strategie produktu
Autor(ka) práce: Igoshin, Maksim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Digitální marketing je relativně nová oblast marketingu, která má své vlastní nástroje, mechaniku a specifiku. Tato diplomová práce byla zaměřena na sběr a organizaci dat o nástrojích digitálního marketingu používaných k rozvoji komunikační strategie. Pro zkoumání implementace nástrojů digitálního marketingu a pro komunikační strategii byla vybrána společnost která působící v oblasti předškolního vzdělávání v Moskvě v Rusku. Vzhledem k nedostatku požadovaných údajů o potenciálních klientů společnosti byl proveden průzkum trhu. Na základě analýzy dat získaných prostřednictvím literární rešerše a provedeného výzkumu byla navržena komunikační strategie s novým komunikačním plánem a doporučení pro hodnocení účinnosti.
Klíčová slova: trh předškolního vzdělávání; rozvoj komunikační strategie; digitální marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2019
Datum podání práce: 29. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69577/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: