Vliv zdroje a elementů reklamy na efektivitu sociální reklamy na Instagramu

Název práce: Vliv zdroje a elementů reklamy na efektivitu sociální reklamy na Instagramu
Autor(ka) práce: Komínková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kandilaki, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato studie se zabývá efektivitou sociální reklamy a s tím spojenou problematikou zdrojů reklamy, elementů reklamy a vnímanou kredibilitou zdroje. Výzkum je proveden pomocí online experimentu, který zkoumá rozdílné efekty zdroje a elementů reklamy na efektivitu sociální reklamy na Instagramu. Základem výzkumu je hloubková literární rešerše akademických článků týkajících se této problematiky. Pro účely tohoto výzkumu je získán vzorek 406 respondentů, a to z řad mileniálů. Výsledky ukazují, že zdroj reklamy a elementy reklamy nemají významný vliv na postoj k reklamě. Zdroj reklamy má významný vliv na vnímanou kredibilitu zdroje, která má signifikantní vliv na postoje k reklamě a působí tam i mediační vztah vnímané kredibility zdroje mezi zdrojem reklamy a postoji k reklamě.
Klíčová slova: sociální reklama; sociální média; zdroj reklamy; elementy reklamy; experimentální studie
Název práce: The influence of the source and elements of advertising on the effectiveness of social advertising on Instagram
Autor(ka) práce: Komínková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kandilaki, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study deals with the effectiveness of social advertising and the related issues of sources of advertising, elements of advertising and the perceived source credibility. The research is conducted using an online experiment that examines different effects of the source and elements of advertising on the effectiveness of social advertising on Instagram. The basis of the research is thorough literature review of academic articles related to this issue. For the purposes of this research, a sample of 406 respondents is obtained, from the segment of millennials. The results show that the source of advertising and elements of advertising do not have a significant effect on attitude towards the ad. The source of advertising has a significant effect on the perceived source credibility, which has a significant effect on attitude towards the ad and there is also a mediation relationship of the perceived source credibility between the source of advertising and attitude towards the ad.
Klíčová slova: social advertising; social media; source of advertisement; elements of advertisement; experimental study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2019
Datum podání práce: 17. 7. 2020
Datum obhajoby: 20. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: