Analýza dopadu makroekonomických vlivů na rozvoj kapitálové struktury podniků

Název práce: Analýza dopadu makroekonomických vlivů na rozvoj kapitálové struktury podniků
Autor(ka) práce: Kráčmar, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vliv makroekonomických faktorů na kapitálovou strukturu podniků. Předmětem jsou podniky obchodované na pražské burze cenných papírů. Za účelem ekonometrické analýzy byl sestaven regresní model, zpracovaný v programu Rstudio. Jako podklad sloužila panelová data z rozmezí let 2012 až 2019. Na základě výpočtů jsou v práci kvantifikované dopady vysvětlujících proměnných na kapitálovou strukturu. Kapitálové struktura je reprezentovaná pomocí míry využití finanční páky.
Klíčová slova: kapitálová struktura; finanční páka; BCPP; regresní analýza; panelová data
Název práce: Impact analysis of macroeconomic effects on development of capital structure of companies
Autor(ka) práce: Kráčmar, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis studies how macroeconomic factors affect enterprise’s capital structure. The subjects are companies listed at Prague stock exchange. For a purpose of econometric analysis, a regression model was made and processed in Rstudio software. Dataset consistes of panel data covering years from 2012 until 2019. Based on calculations there are quantified impacts of the explanatory variables on the capital structure. Capital structure is primarily represented by the leverage rate.
Klíčová slova: capital structure; leverage rate; PSE; regression analysis; panel data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2018
Datum podání práce: 17. 7. 2020
Datum obhajoby: 26. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: