Povaha determinantů spokojenosti zákazníka v retail bankovnictví

Název práce: Povaha determinantů spokojenosti zákazníka v retail bankovnictví
Autor(ka) práce: Cingroš, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat povahu determinantů spokojenosti zákazníka v oblasti retailového bankovnictví. Analýza je provedena prostřednictvím Kano modelu. V teoretické části práce jsou představeny metody zkoumání zákaznické spokojenosti včetně Kano modelu a jejich vzájemného porovnání. Dále je zde provedena rešerše determinantů zákaznické spokojenosti v oblasti retailového bankovnictví, které jsou analyzovány v praktické části. V praktické části práce je představena metodika předvýzkumu, který slouží pro určení nejdůležitějších determinantů zákaznické spokojenosti. Dále je představena metodika hlavního výzkumu, který je proveden za pomoci Kano dotazníku. Výstupem hlavního výzkumu je identifikace povahy determinantů zákaznické spokojenosti z hlediska Kano modelu, diskuse nad validitou výsledků a porovnání se současným stavem poznání zkoumané problematiky. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky a nastínění možných směrů dalšího zkoumání.
Klíčová slova: Kano model; Retailové bankovnictví; Spokojenost zákazníka
Název práce: The nature of customer satisfaction determinants in retail banking
Autor(ka) práce: Cingroš, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the nature of the determinants of customer satisfaction in the field of retail banking. The analysis is performed using the Kano model. The theoretical part of the thesis presents methods for examining customer satisfaction, including the Kano model and their mutual comparison. Furthermore, there is a search on the topic of determinants of customer satisfaction in retail banking, which are analyzed in the practical part. The practical part of the work presents the methodology of pre-research, which is used to determine the most important attributes of customer satisfaction. Furthermore, the methodology of the main research is presented, which is carried out with the help of the Kano questionnaire. The output of the main research is the identification of the nature of the determinants of customer satisfaction in terms of the Kano model, a discussion of the validity of the results and a comparison with the current state of knowledge of the researched problematics. In the end, the achieved results are summarized and the possible directions of further research are outlined.
Klíčová slova: Customer satisfaction; Kano model; Retail banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2017
Datum podání práce: 18. 7. 2020
Datum obhajoby: 26. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: