Digitální technologie ve vzdělávání na středních školách ekonomického zaměření

Název práce: Digitální technologie ve vzdělávání na středních školách ekonomického zaměření
Autor(ka) práce: Junková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá digitálními technologiemi ve vzdělávání, konkrétně je zaměřena na učitele a žáky středních škol ekonomického zaměření. Cílem práce je zjistit aktuální úroveň digitální gramotnosti a digitálních kompetencí právě u těchto učitelů. Pomocí kvantitativní metody, konkrétně dotazníkového šetření byla tato úroveň zjištěna a bylo potvrzeno, že není příliš vysoká. Kvalitativní výzkum zkoumal reakce učitelů na distanční výuku zaviněnou korona virovou pandemií v souvislosti s digitálními technologiemi ve výuce. V závěru práce jsou doporučení, jak na zjištěnou realitu lze reagovat a jak by se dala situace na středních školách ekonomického zaměření v rámci digitálních technologií zlepšit.
Klíčová slova: Klíčové kompetence; Digitální kompetence; Digitální gramotnost; Digitální technologie; Inovativní vyučování
Název práce: Digital technologies in education at secondary schools of economics
Autor(ka) práce: Junková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with digital technologies in education, specifically it is focused on teachers and students of secondary schools of economics. The aim of the thesis is to determine the current level of digital literacy and digital competencies of these teachers. Using a quantitative method, namely a questionnaire survey, this level was determined and it was confirmed that it is not very high. Qualitative research has examined teachers' responses to distance learning caused by the corona virus pandemic in connection with digital technologies in teaching. At the end of the thesis are recommendations on how to respond to the identified reality and how the situation at secondary schools of economic orientation in the field of digital technologies could be improved.
Klíčová slova: Digital competence; Digital literacy; Digital technology; Innovative teaching; Key competencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2019
Datum podání práce: 2. 8. 2020
Datum obhajoby: 8. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70443/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: