Age management a jeho význam v rámci problematiky řízení lidských zdrojů

Název práce: Age management a jeho význam v rámci problematiky řízení lidských zdrojů
Autor(ka) práce: Verešová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat problematiku age managementu v kontextu řízení lidských zdrojů, a to s ohledem na aktuální demografickou situaci a aktuální situaci na trhu práce. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy a problematika age managementu je rozebrána v širších souvislostech. V praktické části práce je předmětem výzkumu praxe uplatňování principů age managementu v České republice a rovněž i postoje vůči dané problematice. Z analýzy pak plyne vyhodnocení a návrhy možností pro zlepšení praxe uplatňování age managementu v České republice. Vlastní výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Výsledky šetření byly vyhodnoceny a na základě zjištěných údajů byly učiněny závěry a navržena doporučení vedoucí ke zlepšení aktuální situace.
Klíčová slova: age management; demografické změny; věkové stereotypy; věková diverzita; věková diskriminace
Název práce: Age management and its importance in the field of Human Resources
Autor(ka) práce: Verešová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Master’s thesis is to analyse the issue of age management in the context of human resources management, with respect to the current demographic situation and the current situation on the job market. In the theoretical framework, key terms are specified and the subject matter of age management is analysed in a broader context. The next section of the thesis is focused on the actual research of implementation of principles of age management in the Czech Republic and also general attitudes towards the issue. The issue is analysed, the results are evaluated and ways to improve the process of implementation of age management in the Czech Republic are suggested. The research method used was a questionnaire survey. The results were evaluated and conclusions were reached based on the information gathered. Proposals to improve the situation were formulated.
Klíčová slova: age management; demographic changes; age stereotypes; age diversity; age discrimination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2019
Datum podání práce: 19. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72685/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: