Poválečné restituce majetku vybraných rodin postižených uplatněním norimberských zákonů v Čechách a na Moravě v letech 1945 - 1947

Název práce: Poválečné restituce majetku vybraných rodin postižených uplatněním norimberských zákonů v Čechách a na Moravě v letech 1945 - 1947
Autor(ka) práce: Kopečná, Lukrécie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Dufek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou restitucí majetku zabaveného na základě Norimberských zákonů. Popisuje průběh arizace, přípravy restitucí prostřednictvím dekretů prezidenta republiky a průběh restitučního řízení majetku konkrétních rodin a jejich jednání s příslušnými úřady. K řešení zadání byl použit výzkum založený na analýze a srovnání archivních pramenů. Provedenou analýzou jsem dospěla k potvrzení stanovené hypotézy, že restituční řízení v letech 1945–1947 bylo většinou zdlouhavé. Mnohdy se jednalo o nespravedlivý proces, který v mnoha případech nevedl k navrácení majetku právoplatným vlastníkům.
Klíčová slova: Norimberské zákony; dekrety prezidenta republiky; restituce
Název práce: Post-war restitution of property of selected families affected by the application of the Nuremberg Laws in Bohemia and Moravia in the years 1945 - 1947
Autor(ka) práce: Kopečná, Lukrécie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Dufek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the analysis of restitution of property which was confiscated by the Nuremberg Laws. The work describes arization, preparation for restitutions through decrees of the President of the Republic and the course of restitution proceedings of the property of specific families. Research based on archival sources was used to solve the hypothesis. The analysis led me to confirm the established hypothesis that the restitution proceedings in the years 1945 - 1947 were mostly a lengthy, often unfair process, which in many cases did not lead to the return of property to the rightful owners.
Klíčová slova: Nuremberg Laws; decrees of the President of the Republic; restitution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2019
Datum podání práce: 19. 8. 2020
Datum obhajoby: 16. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69906/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: