Hodnoty a principy spolupráce v samořídících organizacích v ČR

Název práce: Hodnoty a principy spolupráce v samořídících organizacích v ČR
Autor(ka) práce: Andělová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá samořídícími organizacemi, které svojí strukturou a svým fungováním vybočují z předpokladů tradičních organizací postavených na manažerské hierarchii. Samořídící organizace se vyznačují vysokým stupněm decentralizace formální autority a odlišnými hodnotami zaměstnanců, které jsou postaveny na sebeřízení, svobodě, zodpovědnosti a transparentnosti. Tato práce zkoumá, jak jsou tyto hodnoty a principy spolupráce vnímány a definovány v samořídících organizacích v České republice. Kvalitativní výzkum, který je z hlediska neprobádané oblasti významný, protože přichází s novými poznatky, je postavený na hloubkových rozhovorech se zástupci z 11 organizací. Nová poznání definují důvěru, zodpovědnost, svobodu, transparentnost a sebeřízení jako klíčové hodnoty a principy samořídících organizací. Výsledkem výzkumu je, že hodnoty v organizaci se musí shodovat s osobními hodnotami členů organizace, vytvořením důvěryhodného a transparentního prostředí je umožněna vzájemná kontrola pracovníků mezi sebou, kteří ji vnímají jako svoji zodpovědnost. Pracovníci mají osobní svobodu, která je limitována svobodu jiných lidí, nebo mantinely, které jsou ve firmě stanovené. Díky sebeřízení se mohou zaměstnanci seberealizovat a osobně se rozvíjet, rovněž jim osobní růst přináší možnost poučit se ze svých chyb, které v samořídících organizacích jsou přípustné. Spolupráce je zejména postavena na upřímnosti, přímé komunikaci, týmovosti a velmi vřelé firemní kultuře.
Klíčová slova: Svoboda v práci; Samořídící organizace; Self-managing organisations; Sebeřízení; SMOs; Zodpovědnost; Svobodná firma
Název práce: Values and cooperation principles of self-managing organizations in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Andělová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vich, Marek
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this master’s thesis are self-managing organisations, which are different in their structure and principles from traditional organisations based on managerial hierarchy. Self-managing organisations are based on decentralisation of formal authority and different values of their employees, which include self-managing, freedom, responsibility, and transparency. This master’s thesis researches, how are values and principles of cooperation perceived in self-managing organisations in the Czech Republic. The qualitative research is based on semi structured interviews with representatives of 11 self-managing organisations which are based in the Czech Republic. The research has found that trust, responsibility, transparency and self-managing are the key values and principles of such organisations. Results of the research are saying that the values in such organisations must stand out the personal values of organisations’ employees. If environment in the organisation is trusted and transparent, it is a key step to enable self-control between the employees, which is based on their own feeling as a responsibility. The workers have freedom, which is limited by rules, that are set in such organisations, or restricted by freedom of another one’s person. Based on the self-managing principle can workers satisfy their self-actualization needs and perceive personal growth through learning through mistakes. Cooperation is based on honesty, direct communication, team spirit, and suitable organisational culture.
Klíčová slova: Self-managing organisations; Freedom at work; SMOs; Job crafting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2020
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73788/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: